HỌC PHÍ

THƯƠNG MẠI

Bảo hiểm xã hội / năm

Phí ghi danh / thi

Học phí / năm

BTS Quản lý các đơn vị thương mại

210 €

350 €

4140 €

BTS Đàm phán - Quan hệ - Khách hàng

210 €

350 €

4140 €

BAC + 3 Một năm học ở nước ngoài

210 €

500 €

4480 €

BAC + 5 Thạc sĩ Marketing - truyền thông

210 €

500 €

4480 €

 

BẤT ĐỘNG SẢN

Bảo hiểm xã hội / năm

Phí ghi danh / thi

Học phí / năm

BTS Chuyên viên bất động sản

210 €

350 €

4140 €

BTS Công chứng viên

210 €

350 €

4140 €

CQP Thương thuyết

210 €

400 €

3240 €

BAC + 3 Quản lý bất động sản

210 €

500 €

4480 €

 

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Bảo hiểm xã hội / năm

Phí ghi danh / thi

Học phí / năm

BTS Trợ lý Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ

210 €

350 €

4140 €

BAC + 3 Quản lý quan hệ xã hội

210 €

500 €

4840 €

BAC + 5 Quản lý nguồn nhân lực

210 €

500 €

4480 €

 

FFL and COACHING

Thời gian

Ngày bắt đầu

Giá

Chào đón và huấn luyện

1 tuần

09/09/2013

160 €

Tiếng Pháp bổ sung

8 tuần

22/07/2013

1280 €

 

Các chi phí này bao gồm học phí và quá trình ghi danh và kỳ thi cuối cùng. Không bao gồm các chi phí sinh hoạt, nhà ở và đi lại.