QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Human resources

 

Tất cả các khóa học được chứng nhận do Nhà nước ban hành hoặc được đăng ký tại RNCP